Hướng dẫn sinh viên nhập email vào hồ sơ cá nhân

   Ngày đăng: 5/8/2024 4:36:18 PM
       

Sau khi đăng nhập, Sinh viên vào nút Hồ sơ (Như hình sau)

2. Nhập thông tin Email của mình vào ô Email (Như hình sau), Sau đó nhấn nút "Lưu thay đổi"

5/27/2023 8:14:48 AM
5/27/2023 8:14:31 AM
9/29/2022 10:48:13 AM
5/17/2021 2:03:55 PM